ეკოცენტრში მიმდინარე და განხორციელებული საგრანტო პროექტები

საგრანტო პროექტები

ღვარცოფსარეგულაციო ელასტიური ბარაჟი (დამფინანსებელი - შოთა რუსთა­ველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ინოვაციური კვლევების განხორციელება და ტექნოლოგიური განვითარების გრანტი #AR-18-1244, 2019-2021);

შავი ზღვის აუზის მდგრადი კულტურული ტურიზმის განვითარება. (დამფინანსებელი ევროკავშირი (EU, CULTOUR-BSB), 2018-2020);

ქ. თბილისის მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით მდინარე ვერეს წყალშემკრებ აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების  კვლევა და მათი გათვალისწინება გარემოსდამცავი ახალი ალტერნატიული სქემების დამუშავებისას. (ახალგაზრდა მეცნიერთა  გრანტი # S15_2.1.5_8, დამფინანსებელი - შოთა რუსთა­ველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2017); 

,,კოლხეთის დაბლობის მაღალდისპერსიულ თიხა ნიადაგ-გრუნტებში დამშრობ-მარეგულირებელი ქსელის საანგარიშო პარამეტრების დადგენა რეგიონალური ტურიზმის პერსპექტიული განვითარებისათვის“  (ახალგაზრდა  მეცნიერთა  გრანტი #YS15_2.4.1_52, დამფინანსებელი - შოთა რუსთა­ველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2017;

,,ქინძმარაულის ყურძნის ბიზნესის განვითარებისათვის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობების გაზრდა მდინარე დურუჯის ღვარცოფული გამონატანის კოლოიდური ფრაქციების გამოყენებით“ (ახალგაზრდა  მეცნიერთა  გრანტი №YS15_2.4.1_72, დამფინანსებელი - შოთა რუსთა­ველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2017);

საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული კვლევა ახალი და ალტერნატიული მეთოდების დამუშავებით. (გრანტი #52/31 - დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრეზიდენტის ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტების პროგრამა ”ახალგაზრდა მეცნიერთათვის”, 2014 );

საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული კვლევა ახალი და ალტერნატიული მეთოდების დამუშავებით (პრეზიდენტის ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტი), (დამფინანსებელი შ. რუსთაველის სამეცნიერო ეროვნული ფონდი 2013);

შავი ზღვის სამეცნიერო ქსელი. FP-7 პროექტის #226592 (დამფინანსებელი _ ევრო-კავშირი EU, 2009 - 2011);

წყლის რესურსების მენეჯმენტი სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო აგროეკოსისტემებში (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი. (პროექტი # 982227 დამფინანსებელი NATO - ს ორგანიზაცია, 2008 - 2010);