13-17 ნოემბერი, 2017, ქ. კაუნასი, ლიტუანია

ევროკავშირის პროგრამის “ERASMUS +” ფარგლებში პროფ. გივი გავარდაშვილი მიწვეული იყო საქმიანი ვიზიტით კაუნასის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის გარემოს ინჟინერინგის დეპარტამენტში ლექციების კურსის წასაკითხად „„ბუნებრივი კატასტროფების პროგნოზი, კონტროლი და გარემოს დაცვა“. საქმიანის ვიზიტის ფარგლებში დაიდო ხელშეკრულება გარემოს დაცვის ეკოცენტრსა (პროფ. გივი გავარდაშვილი) და კაუნასის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის გარემოს ინჟინერიის დეპარტამენტს (ქ. ნი ინა ჟივატკაუსკინე - გარემოს ინჟინერიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი) შორის. სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდგ ინტერნეტ ბმულზე:

http://en.zak.lt/in-the-department-of-environmental-engineering-under-the-erasmus-program-delivered-lectures-svientist-from/

image029 image030
image031 image032

ფოტო

პროფ. გივი გავარდაშვილის ლექციების წაკითხვის პროცესი