კვლევითი მიმართულება

 • წყალთა მეურნეობა, წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა;

 • მელიორაციული ღონისძიებები - ირიგაცია, დრენაჟი, ნიადაგის წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზია;

 • სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წყალმოთხოვნილების განსაზღვრა არიდულ და ნახევრად გაუდაბნოებულ ტერიტორიებზე მეტეო-კლიმატური ფაქტორების გათვალისწინებით;

 • კლიმატის ცვლილება და ადაპტაციის ღონისძიებები;

 • ტყის ხანძრებისაგან დეგრადირებული ეკოსისტემისა და მისთვის ამახასიათებელი ბიომრავალფეროვნების აღდგენა;

 • ტექნოგენური და ბუნებრივი კატასტროფების პროგნოზირება და კონტროლი;

 • გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მართვა თანამედროვე პრობლემებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით;

 • წყალამღები ნაგებობების და სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია;

 • ურბანული და სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგება და არინება;

 • შავი ზღვისა და წყალსაცავების ეკოლოგიური პრობლემების კვლევა;

 • ახალი, თანამედროვე ეკოლოგიური და ენერგოდამზოგი მიმართულებების განვითარება;

 • საზოგადოების ინფორმირება ბუნებრივი კატასტროფების, რისკების და ენერგიის განახლება და წყაროების შესახებ;

 • ეკოლოგიური და კულტურული ტურიზმის განვითარების პერქსპექტივები;

 • ადგილობრივი და საერთაშორისო საგანმანათლებლო ტრენინგ-სემინარებისა და კონფერენციების ჩატარება;

 • საინფორმაციო ბროშურებისგამოქვეყნება, აქციებისჩატარებადა..