საერთაშორისო თანამშრომლობის მემორანდუმები

მემორანდუმები

2019 წლის დეკემბერს ქ. ფრესნოში (აშშ) ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წყლის ინსტიტუტსა (პროფ. თ. ესქუედა) და გარემოს დაცვის ეკოცენტრს (პროფ. გ. გავარდაშვილი)  შორის;

2019 წლის 8 ივლისს ქ. პარიზში (საფრანგეთი) ხელი მოეწერა მემორანდუმს UNESCO - ს RURITAGE - ს კონსორციუმსა (დამატებითი რეპლიკატორის ხელშეკრულება Croup III– ს თვის), (პროფ. ს. ტონდელი) და გარემოს დაცვის ეკოცენტრს (პროფ. გ. გავარდაშვილი)  შორის;

2019 წლის 19 ივნისს ქ. ნიუ - ორკში გაერომ შესაბამისი დადგენილებით გარემოს დაცვის ეკოცენტრს მიენიჭა გაეროს ეკონომიკური და  სოციალური საბჭოს (ECOSOC) საკონსულტაციო სტატუსის ორგანიზაცია;

2018 წლის 22 იანვარს ქ. ბაქოში (აზერბაიჯანი) ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმის გაგრძელებას გარემოს დაცვის ეკოცენტრსა (პროფ. გ. გავარდაშვილი)  და აზერბაიჯანის ეროვნული ეკოლოგიური პროგნოზირების ცენტრს შორის (პრეზიდენტი ტელმან ზეინალოვი);

2017 წლის 30 ივნისს ქ. თბილისში ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს პოლონეთის მეცნიერების განვითარების ფონდსა (პროფ. ვ. პლაჩი) და გარემოს დაცვის ეკოცენტრს (პროფ. გ. გავარდაშვილი)  შორის;

2017 წლის 17 ნოემბერს ქ. კაუნასში (ლიტვა) ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს გარემოს დაცვის ეკოცენტრსა (პროფ. გ. გავარდაშვილი) და კაუნასის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტს შორის;

 2015 წლის 14 დე­კემ­ბერს ბულ­გა­რეთ­ში, ქ. სო­ფი­ა­ში ხე­ლი მო­ე­წე­რა გარემოს დაცვის ეკოცენტრსა (პროფ. გ. გავარდაშვილი)  და  ფირ­მა  ,,PROTE-22”-ს (პროფ. ი. პოპოვა) შო­რის ურ­თი­ერ­თ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას გა­რე­მოს ­დაც­ვი­სა და წყლის რე­სურ­სე­ბის რე­გუ­ლი­რე­ბის დარ­გში ერ­თობ­ლი­ვი მეც­ნი­ე­რუ­ლი კვლე­ვე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, საპ­რო­ექ­ტო და სა­ტენ­დე­რო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო საგ­რან­ტო პრო­ექ­ტე­ბის მომ­ზა­დე­ბა­ში;

2013 წლის 21 ნოემბერს ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს გარემოს დაცვის ეკოცენტრსა (პროფ. გ. გავარდაშვილი)  და მეშჩერის (ქ. რიაზანი, რუსეთი) სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრს შორის ( პროფ. ი. მაჟაისკი);

2011 წლის 11 აპრილს აშშ-ში მერილენდის უნივერსიტეტში ხელმოწერილ იქნა თანამშრომლობის მემორანდუმი მერილენდის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიისა და სისტემური მართვის დეპარტამენტის სამოქალაქო და გარემოსდამცავი ნაგებობების ცენტრსა (დირექტორი, პროფ. ა. ბილალი) და გარემოს დაცვის ეკოცენტრს (დირექტორი, პროფ. გ. გავარდაშვილი) შორის მემორანდუმი ითვალისწინებს ერთობლივ მუშაობას საერთაშორისო გრანტების მოსამზადებაში; 

2010 წლის 3 სექტემბერს ქ. ჯერმუკში (სომხეთი) გაფორმდა ურთიერთ-თანამშრომლობის ხელშეკრულება საზღვრისპირა რეგიონებში ერთობლივი პროექტების მომზადებასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის ეკოცენტრსა (პროფ. გ. გავარდაშვილი) და სომხეთის სს “საინჟინრო ლიგას” (პროფ. ო. ტოკმაჯიანი) შორის; 

2007 წლის 15 თებერვალს ქ. ბაქოში (აზერბაიჯანი) გაფორმდა ურთიერთ- თანამშრომლობის ხელშეკრულება გარემოს დაცვის ეკოცენტრსა (პროფ. გ. გავარდაშვილი) და აზერბაიჯანის ეროვნული ეკოლოგიური პროგნოზირების ცენტრს შორის (პრეზიდენტი ტ. ზეინალოვი).