ა(ა)იპ გარემოს დაცვის ეკოცენტრი ეკოცენტრში მიმდინარე და განხორციელებული საგრანტო და საპროექტო სამუშაოები

ქ. თელავის მიწათსარგებლობის გენგეგმის დამუშავების მიზნით მდინარე თელავის ხევის წყალშემკრები აუზის მეცნიერული კვლევა  და მოსალოდნელი წყალდიდობების მიერ ქალაქის დატბორილი ტერიტორიების რისკების შეფასება.(დამფინანსებელი - შპს ”ატელიე არქიტექტი”, 2018);

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის დერეფანში მთის ფერდობების ეროზიული პროცესების პროგნოზი (დამფინანსებელი - Bp და გარემოს დაცვის გეოლოგიური სააგენტო-EGA, 2018);

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გაზსადენის დერეფანში აღებული ნიადაგ-გრუნტის სინჯების გეოლოგიური და ქიმიური ლაბორატორიული გამოკვლევა (დამფინანსებელი - Bp და გარემოს დაცვის გეოლოგიური სააგენტო-EGA , 2017);

მდინარე ნაკრას მარჯვენა შენაკადების ლაქნაშერასა და ლექვერარის წყალშემკრებ აუზებში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება (დამფინანსებელი შპს “ნაკრაჰესი”, 2016).

მდინარე ნაკრას მარჯვენა შენაკადების ლაქნაშერასა და ლექვერარის წყალშემკრებ აუზებში მონიტორინგული კვლევების განხორციელება(დამფინანსებელი შპს “ნაკრაჰესი”, 2016).

 ქ. თბილისში, მირზა შაფის ქუჩაზე  შპს “აპოლო გ.ს.” კომპანიის საკუთრებაში ასრებული  ტერიტორიის  ჰიდროლოგიური  შეფასება (დამფინანსებელი შპს“აპოლო გ.ს.”, 2015).

ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლებში სასმელი წყლის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცი-ის მომზადება - ახალქალაქის რაიონი (დამფინანსებელი - ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის WWF გერმანიის ფილიალი საქართველოში, 2014);

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების რეაბილიტაციის პროექტი (დამფინანსებელი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , 2014);

ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლებში სასმელი წყლის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ნინოწმინდის რაიონი (დამფინანსებელი - ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის WWF გერმანიის ფილიალი საქართველოში, 2014);

ქ. ქუთაისში ზ. გამსახურდიას ქ. #8 - ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ფუნდამენტის ჰიდროგეოლოგიური გამოკვლევა (დამფინანსებელი - ფიზიკური პირი , 2014);

ქ. სიღნაღში ერეკლე მეორის ქუჩაზე სანიაღვრე - მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაპროექტება (დამფინანსებელი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი , 2013);

მდ. ენგურზე ხუდონის კაშხლის საპროექტო კვეთში მრავალჯერადი ჰიდროლოგიური კვლევების განხორციელება და ლაბორატორიული გამოკვლევა (დამფინანსებელი - Ltd Trans Electrica Limited, 2013);

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გაზსადენის დერეფანში აღებული ნიადაგ-გრუნტის სინჯების გეოლოგიური და ქიმიური ლაბორატორიული გამოკვლევა (დამფინანსებელი - Bp და გარემოს დაცვის გეოლოგიური სააგენტო-EGA , 2013);

 ,,დუშეთის რაიონში მდინარე მლეთის ხევის კალაპოტში ფორმირებული ბუნების სტიქიური  მოვლენების კვლევა და მათი გათვალისწინება გარემოსდამცავი სქემების დამუშავებისას“.  (გრანტი #22/15, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრეზიდენტის ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტების პროგრამა ”ახალგაზრდა მეცნიერთათვის”- 2012 )

მდ. ენგურზე ხუდონის კაშხლის საპროექტო კვეთში მრავალჯერადი ჰიდროლოგიური კვლევების განხორციელება და ლაბორატორიული გამოკვლევა (დამფინანსებელი - Ltd Trans Electrica Limited, 2012);

ბაქო-თბილისი-სუფსის ნავთობსადენის დერეფანში აღებული ნიადაგ-გრუნტის სინჯების გეოლოგიური და ქიმიური ლაბორატორიული გამოკვლევა (დამფინანსებელი - Bp და გარემოს დაცვის გეოლოგიური სააგენტო- EGA, 2012);

მდინარე ყუმის (შავი ზღვის აუზი) სათავედან მეორე დამბამდე საინჟინრო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაპროექტება (დამფინანსებელი _ ,,ქართუ ბანკი“ და ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, 2011).

ქვის დეზების დაპროექტება ცაგერის რაიონის სოფ. ჭალისთავის (შავი ზღვის აუზი) ტერიტორიების მდ. ცხენისწყალზე ფორმირებული წყალდიდობებისაგან დასაცავათ (დამფინანსებელი _ შვეიცარიის განვითარებისა და დახმარების სააგენტო SDС, 2009);

ქვის გაბიონების დაპროექტება ლენტეხის რაიონის სოფელ რცხმელურას საშუალო სკოლის მდ. ცხენისწყალზე (შავი ზღვის აუზი) ფორმირებული წყალდიდობებისაგან დასაცავად. (დამფინანსებელი _ შვეიცარიის განვითარებისა და დახმარების სააგენტო SDС, 2009);

ფოთის საზღვაო ნავსადგურის სამხრეთით განთავსებული დამცავი მოლოს არსებუ­ლი მდგომარეობის შეფასება (დამფინანსებელი ფოთის საზღვაო ნავსადგური, 2009);

 

შიომღვიმის მონასტერთან სამონასტრო ხევის კალაპოტის რეგულირების პროექტის მომზადება (დამფინანსებელი - ბანკი რესპუბლიკა, 2007);

მდ. არაგვის წყალშემკრებ აუზში განთავსებული ტერიტორის მდგრადი განვითარების მოდელის დამუშავება (დამფინანსებელი _ ფონდი “ჰორიზონტი” 2003)

ტენგიზის (ყაზახეთი) ნავთობმომპოვებელი ტერიტორიების დაცვა კასპიის ზღვის შტორმების დროს წარმოშობილი წყალდიდობებისაგან (დამფინანსებელი – ყაზახეთის ნავთობისა და გაზის სამინისტრო, 2000);

აბაშის ტერიტორიის დაცვა მდ. აბაშისწყლის კალაპოტში ფორმირებული წყალდიდობებისაგან (დამფინანსებელი - საქწყალექსპლუატაციის სამინისტრო, 1999);

მდინარე ყუროს (მდ. თერგის მარჯვენა შენაკადი) კალაპოტის ქვეშ გამავალი მაგისტრალური გაზსადენის დაცვა ღვარცოფებისაგან (დამფინანსებელი -საქტრანსგაზის დეპარტამენტი, 1995);

შიომღვიმის მონასტრის ღვარცოფებისაგან დაცვის პროექტი (დამფინანსებელი -საქართველოს რესტავრაციის ინსტიტუტი, 1987);

დუშეთის რაიონში ხარხეთის ხევის კალაპოტის რეგულირების პროექტი” (დამფინანსებებლი - საქართველოს სახელმწიფო მიწათმოწყობის საპროექტო ინსტიტუტი, 1987.);